Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΣΠΗΤ για τα αναδρομικά

Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) ενημέρωσε τους συνταξιούχους μέλη της, διαβιβάζοντάς τους ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής της Υπηρεσίας, σχετικά με τη διαδικασία καταβολής τμήματος των αναδρομικών οφειλομένων ποσών. Το ενημερωτικό κείμενο ακολουθεί:
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες
σε εκτέλεση (όχι πλήρη) των διαλαμβανομένων στις σχετικές Αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας προβαίνουν στην καταβολή τμήματος των
οφειλομένων σε εσάς αναδρομικών ποσών περικοπών στις συντάξεις σας.
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ : Ήδη η ΕΣΠΗΤ με την Νομική της Υπηρεσία και με δαπάνες της
έχει ήδη προβεί σε άσκηση των σχετικών αγωγών για το ΣΥΝΟΛΟ των
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΜΕΛΩΝ της.

Για οποιαδήποτε δε περαιτέρω ενημέρωση ή απορία είναι στη διάθεσή σας
τόσο η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης όσο και η Γραμματεία της.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ
|ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :

 Οι καταβολές αφορούν σε συνταξιούχους και του Ιδιωτικού και του
Δημόσιου Τομέα (για τον λόγο αυτόν και εκδόθηκαν δύο αντίστοιχες
Υπουργικές Αποφάσεις)
 Με τις ρυθμίσεις αυτές δεν επιστρέφονται μειώσεις επικουρικών
συντάξεων και επιδομάτων εορτών και αδείας. Για τα ποσά αυτά θα
συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της
ΕΣΠΗΤ.
 Όσοι έχουν ασκήσει αγωγές δεν χάνουν με την καταβολή που θα γίνει τις
περαιτέρω αξιώσεις τους για επιδόματα, τόκους και μειώσεις
επικουρικών.
 Τα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ :
Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που
αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό
διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5
της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και με τις διατάξεις της
υπ’ αρ. 476/28-02-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499).
ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :
1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι οι κατά το ΑΝΩΤΕΡΩ χρονικό
διάστημα συνταξιούχοι των ακολούθων κατηγοριών του Ιδιωτικού τομέα :
(α.) Οι συνταξιούχοι όλων των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κύριας
ασφάλισης που εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51
του ν. 4387/2016 (Α’ 85), εξαιρουμένων των συνταξιούχων του Δημοσίου, και των
συνταξιούχων υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους
δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βάρυναν το
Δημόσιο είτε βάρυναν τους οικείους φορείς.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ :
Σύμφωνα με την εξαγγελία της Κυβέρνησης και τις δηλώσεις του αρμόδιου
Υπουργού η καταβολή από τον eΕΦΚΑ ξεκινάει τις αμέσως επόμενες ημέρες
και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη του
τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα πάντως με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, η καταβολή των επιστρεπτέων από
τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31.12.2020.
 Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών,
υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό
(6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.
 Τα ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
 Τα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

 Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με
το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
 Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).


ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ειδική ρύθμιση) :
α. Σε περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον
δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των
ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη.
Β. Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο
στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν
στη μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 στην κύρια σύνταξη
που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.

Για την πιο πάνω καταβολή δεν χρειάζεται ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ παρά
μόνο η παρακολούθηση της καταβολής και του ποσού της στον Τραπεζικό
Λογαριασμό στον οποίο γίνεται η καταβολή της σύνταξής σας.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ :
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παραγράφου 1, δικαιούχοι καθίστανται οι
νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή
αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Η ΠΛΑΡΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ. Θα ακολουθήσει
αναλυτική σχετική ανακοίνωση