Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

ΕΣΠΗΤ: «Δραματική συρρίκνωση εσόδων», αλλά συνδράμει μέλη της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης των συναδέλφων μας, αποφάσισε και φέτος την ενίσχυση, με τη μορφή χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, των
τακτικών μελών της Ένωσής μας, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη δραματική συρρίκνωση των εσόδων της Ένωσης (μετά την κατάργηση του Αγγελιοσήμου το 2016) αποφασίσθηκε ομόφωνα για το 2019 να διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό με κριτήρια σε όσους συναδέλφους έχουν:
ατομικό εισόδημα μέχρι 5.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε παιδί,
οικογενειακό εισόδημα έως 8.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε παιδί.
Το εισοδηματικό αυτό κριτήριο επιλέχτηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι μακροχρόνια άνεργοι και ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μελών.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email:espit@otenet.gr με την ένδειξη  «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση μελών ΕΣΠΗΤ»
α) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2018)
β) Συμπληρωμένο έντυπο προσωπικών στοιχείων (επισυνάπτεται)
γ) Ενεργή Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ
δ) Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα Δελτίων  παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για το έτος 2018.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί: α) η παρουσία σε δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Συνελεύσεις μελών της ΕΣΠΗΤ
από το  2017 μέχρι σήμερα, β) η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου.
Για τo Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ