Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Η δικτατορία και η Μουσικοθεραπεία στην υπηρεσία κατά των αρθρίτιδων!

«Οι πρόγονοί μας, με επικεφαλής τον Αριστοτέλην επίστευον, ότι η μουσική συμβάλλει εις τον εξευγενισμόν της ψυχής. Προς τούτοις ο Αριστόξενος τον 3ον π.Χ. αιώνα, εκυκλοφόρησεν σύγγραμμα, εν τω οποίω εξηγεί και αναλύει την ηθικήν επίδρασιν της μουσικής επί του χαρακτήρος του ανθρώπου. Συνεστήθη τότε μάλιστα και η μουσική ως μέσον ψυχοθεραπευτικής αγωγής, ο δε Θεόφραστος υπεστήριζεν ότι δι’ αυτής λησμονεί κανείς τους πόνους των αρθρίτιδων και την ισχιαλγίαν. Ολαι
αυταί άι θεωρίαι των Ελλήνων επιβεβαιούνται και δι’ αυτό εις τας ιατρικώς προηγμένας χώρας γίνεται χρήσις εις τα νοσοκομεία της λεγομένης Μουσικοθεραπείας».

Ιωάννης Λαδάς
(υπεύθυνος Πολιτισμού στο καθεστώς της 21ης Απριλίου, κατά την ομιλία του για τη θεμελίωση της «Μουσικής Στέγης» Καλαμάτας)

** Στη φωτογραφία ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς σε φωτογραφία του 2006 από τον Μ.  Νταλούκα. Τη βρήκαμε στο sansimera.gr