Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Καταγγελία σε βάρος ιστοσελίδας, «επτά μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι»

Την ιστοσελίδα ThePresProject.gr καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου. Σύμφωνα με καταγγελίες μελών της που έγιναν στην Ένωση, τους οφείλονται δεδουλευμένα επτά μισθών, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι. Το θέμα του ΤhePresProject και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είχε γίνει ευρύτερα γνωστό στις αρχές του Οκτώβρη με δημοσίευμα των Zoornalistas (δείτε εδώ) ενώ στο ίδιο μπλογκ είχε δημοσιευτεί το (και συναισθηματικά φορτισμένο) «Τελευταίο κείμενο του ThePressProject, όπως το ξέρατε» γραμμένο από τον
Κώστα Εφήμερο, ιδιοκτήτη του ThePresProject. Σε αυτό αναφερόταν αναλυτικά στους στόχους του, στα προβλήματα που είχαν ανακύψει και στις παρακλήσεις του προς τους εργαζόμενους να τον στηρίξουν (δείτε εδώ). Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΣΠΗΤ είναι η εξής:

«Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καταγ­γέλ­λει τις επί χρό­νια πρα­κτι­κές της ιδιο­κτή­τριας εται­ρίας της ιστο­σε­λί­δας "ThePressProject.gr", σχε­τικά με το προ­σω­πικό που απα­σχο­λεί. Με βάση τις καταγ­γε­λίες των εργα­ζο­μέ­νων, η εν λόγω ιστο­σε­λίδα λει­τουρ­γεί τα τελευ­ταία χρό­νια και ιδίως την περί­οδο 2015–2016 υπό καθε­στώς συστη­μα­τικά απλή­ρω­της ανα­σφά­λι­στης εργα­σίας απα­σχο­λώ­ντας δεκά­δες εργα­ζό­με­νους. Παράλληλα, οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές δεκά­δων χιλιά­δων ευρώ. Εκμε­ταλ­λευό­μενη το καθε­στώς υψη­λής ανερ­γίας στον κλάδο καθώς και υπο­νό­μευ­σης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας «εγκλω­βί­ζει» τους εργα­ζό­με­νους σε μία συν­θήκη πλή­ρους απου­σίας εργα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των. 
Στη συγκε­κρι­μένη ιστο­σε­λίδα δεν υφί­στα­ται το στοι­χειώ­δες: συμ­βά­σεις εργα­σίας, με ό,τι αυτό σημαί­νει για εργα­σιακή κατο­χύ­ρωση των όσων απα­σχο­λού­νται. 
Από το Φθινόπωρο του 2015 υπήρ­χαν συνε­χείς οχλή­σεις και επι­ση­μάν­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στην εργο­δο­τική πλευρά προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στή­σει τις εργα­σια­κές σχέ­σεις στην επι­χεί­ρηση και να κατα­βάλ­λει τακτικά την μισθο­δο­σία. Παρά τις συνε­χείς υπο­σχέ­σεις για επί­λυση των προ­βλη­μά­των κάτι τέτοιο δεν έγινε και οι εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν τον Οκτώ­βριο του 2016 σε μια αδιέ­ξοδη κατά­σταση καθώς τους οφεί­λο­νταν του­λά­χι­στον 7 μισθοί. Καλούμε την ιδιο­κτη­σία της επι­χεί­ρη­σης να προ­χω­ρή­σει στην άμεση κατάρ­γηση του απα­ρά­δε­κτου εργα­σια­κού καθε­στώ­τος στο οποίο βασί­ζει την λει­τουρ­γία της και να προ­χω­ρή­σει στην άμεση και πλήρη κατα­βολή τόσο των οφει­λό­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών, όσο και των αντί­στοι­χων ασφα­λι­στι­κών εισφορών».

Την ανακοίνωση  υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερδήμας και ο γενικός γραμματέας Θανάσης Αλατάς.